Regulamin sklepu

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Laboratorium Gyncentrum, dostępny pod adresem internetowym https://covid19.gyncentrum.pl/, prowadzony jest przez Gyncentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792699, o kapitale zakładowym 1.000.0000 PLN opłacony w całości, NIP : 6342963845, REGON 383762894
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Pacjentów i określa zasady i tryb zawierania z Pacjentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.

§ 2
Definicje

 1. Pacjent - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Gyncentrum Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 1 wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000792699, o kapitale zakładowym 1.000.0000 PLN opłacony w całości, NIP : 6342963845, REGON 383762894
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://covid19.gyncentrum.pl/,
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3
Kontakt

 1. Adres Sprzedawcy: 40-851 Katowice, ul. Żelazna 1
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: lab.sosnowiec@gyncentrum.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: +32 506 50 86
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 5. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą od poniedziałku do niedzieli 07:00 – 21:00

§ 4
Wymagania techniczne

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, typu komputer PC, laptop, tablet, smartfon
b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
c. włączona obsługa plików cookies.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt. Realizacja zamówienia Klienta nie wiąże się z dodatkowymi kosztami dostawy.
 5. Cena badania jest zgodna z cennikiem na dzień dokonania płatności za zakupioną usługę.

§ 6
Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIA DLA OSÓB PRYWATNYCH”
 2. wybrać punkt mobilny i formę płatności
 3. wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie wszystkich wymaganych w nim danych odbiorcy Zamówienia i zaakceptować regulamin Sklepu
 4. kliknąć przycisk “WYŚLIJ FORMULARZ”, a następnie przycisk “OPŁAĆ ZA POMOCĄ Przelewy24”, jeżeli podczas wypełniania formularza została wskazana forma płatności "Przelew online (Przelewy24)"
 5. opłacić zamówienie w określonym terminie, nie później niż w wyznaczonym terminie pobrania wymazu w punkcie mobilnym

§ 7
Oferowane metody płatności

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 2. a. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  b. Płatności elektroniczne – Przelewy24
  c. Płatność kartą płatniczą.

§ 8
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera indywidualny kod badania, datę i godzinę pobrania wymazu, wybrany punkt mobilny oraz oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  • płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą. Klient obowiązany jest do dokonania płatności najpóźniej w dniu wyznaczonego terminu pobrania wymazu - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  • Za początek biegu terminu realizacji umowy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 4. Realizacja przedmiotu umowy odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 5. Pacjent, który nie stawił się na pobranie wymazu w wyznaczonym terminie powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia kolejnego terminu.

§ 9
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Do czasu pobrania wymazu Pacjent ma prawo odstąpić od zawartej umowy na podstawie niniejszego regulaminu nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zawarcia składając Sprzedającemu stosowne oświadczenie.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Pacjentowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia na wskazany przez niego adres e-mail.
 3. Pacjent może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Pacjenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 4. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy (lab.sosnowiec@gyncentrum.pl).
 5. Wysłane Oświadczenie musi zawierać:
  • Planowaną datę pobrania wymazu
  • Załącznik w postaci potwierdzenia przelewu
  • Kwotę
  • Kod potwierdzenia
  • Imię i nazwisko osoby zapisanej na badanie
 6. W przypadku płatności Przelewy24 przelew zwrotny jest dokonywany na konto z którego było opłacone badanie.
 7. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym prosimy dopisać numer konta do przelewu zwrotnego.
 8. W przypadku przesłania oświadczenia przez Pacjenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Pacjentowi na podany przez Pacjenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 9. Skutki odstąpienia od Umowy:
  • W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  • W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Pacjentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Pacjenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.
  • Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Pacjenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 10
Reklamacja

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 2. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. Pobierz formularz reklamacyjny.
 3. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać na adres mailowy: lab.sosnowiec@gyncentrum.pl oraz e.misiek@gyncentrum.pl.
 4. Reklamacji nie podlega wydłużony czas realizacji badania, wynikający z konieczności powtórzenia procesu analitycznego, na skutek braku możliwości wydania jednoznacznego wyniku.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

§ 11
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Pacjenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników Pacjentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona Pacjentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Pacjentów:
 2. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Pacjent posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  • Pacjent uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  • Pacjent uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Pacjentem a Sprzedawcą.
  • Pacjent może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Pacjentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Pacjentów (m.in. Federacja Pacjentów, Stowarzyszenie Pacjentów Polskich).

§ 12
Dane osobowe w Sklepie internetowym

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

§ 13
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach Pacjenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.